تبلیغات
game tak - رمز های بازی Assassin's Creed - Revelations

[1] (تعداد کل صفحات 32)

مرتبه
تاریخ : جمعه 17 شهریور 1391

Assassin's Creed - Revelations

Password Effect

------------------------------------------------

Desmond Memory Sequence 1 Collect 5 Fragments

Desmond Memory Sequence 2 Collect 10 Fragments

Desmond Memory Sequence 3 Collect 15 Fragments

Desmond Memory Sequence 4 Collect 20 Fragments

Desmond Memory Sequence 5 Collect 30 Fragments

Ishak Pasha's Memoir Pages appear on Map Collect 25 Fragments

Animus Data Fragments appear on Map Collect 50 Fragments

"Capped" Achievement Collect 100 Fragments

Achievements List - by Harshal Hatwar:

--------------------------------------

Submitted by: HARSHAL HATWAR

Email: hatwarharshal@gmail.com

Achievements List

-----------------

Code and effect for PC game.

Revelations (50G) - Complete DNA Sequence 9.

Tactician (30G) - Score at least 2500G in a session (Multiplayer).

Make the Headlines (30G) - Obtain 12 different Accolades (Multiplayer).

Mastering the Art (30G) - Earn the INCOGNITO bonus (Multiplayer).

True Templar(20G) - Reach level 20 (Multiplayer).

There Is No I in Team - Win a session of a team mode (Multiplayer).

The Way I Like It (20G) - Edit your TEMPLAR PROFILE to change your title,

emblem, and patron (Multiplayer).

Explorer (20G) - Finish a session of each game mode (Multiplayer).

The Early Years (20G) - Complete Desmond Sequence 1.

Best Served Cold (20G) - Complete DNA Sequence 1.

The Reluctant Assassin - Complete Desmond Sequence 2.

Istanbul and Constantinople (20G)- Complete DNA Sequence 2.

Escape To New York (20G) - Complete Desmond Sequence 3.

Seal the Deal (20G) - Complete DNA Sequence 3.

The Prince (20G) - Complete DNA Sequence 4.

The Plot Thickens (20G) - Complete DNA Sequence 5.

Successes and Failures - Complete DNA Sequence 6.

The Rotten Apple (20G) - Complete Desmond Sequence 4.

Old Boss, New Boss (20G) - Complete DNA Sequence 7.

Priorities (20G) - Complete DNA Sequence 8.

Are You Desmond Miles? - Complete Desmond Sequence 5.

Fond Memories (20G) - Achieve 100% Synchronization in all Sequences.

Holy Wisdom (20G) - Complete the Hagia Sofia challenge level.

Tools of the Templar - Purchase your first ABILITY in the Abstergo Store.

Achiever (10G) - Complete a Challenge (Multiplayer).

Looking Good (10G) - Customize a PERSONA (Multiplayer).

Cheat Mode - by Harshal Hatwar:

-------------------------------

Submitted by: HARSHAL HATWAR

Email: hatwarharshal@gmail.com

Successfully complete the indicated task to unlock the corresponding cheat.

The cheats will be selectable at the "Options" menu during the replay of a memory.

Buns Of Steel: Get 100% Sync in DNA Sequence 2. This cheat makes you immune to

all forms of damage.

Calling All Assassins: Get 100% Sync in DNA Sequence 05. This cheat gives you unlimited

use of the Assassin bars.

Infinite Ammunition: Get 100% Sync in DNA Sequence 7.

Killing Spree: Get 100% Sync in DNA Sequence 3.

Permanent Secrecy: Get 100% Sync in DNA Sequence 6.

Ultimate Guild: Get 100% Sync in DNA Sequence 04. This cheat makes all assassins become

Master Assassins.

Animus Data Fragment unlockables

Collect the indicated number of Animus Data Fragments to unlock the corresponding bonus:

Animus Data Fragments appear on map: Collect 50 Fragments.

Desmond Memory Sequence 1: Collect 5 Fragments.

Desmond Memory Sequence 2: Collect 10 Fragments.

Desmond Memory Sequence 3: Collect 15 Fragments.

Desmond Memory Sequence 4: Collect 20 Fragments.

Desmond Memory Sequence 5: Collect 30 Fragments.

Ishak Pasha's Memoir Pages appear on map: Collect 25 Fragments.

Challenge unlockables

Successfully complete the indicated challenges to unlock the corresponding bonus:

Altair's Sword: Successfully complete the Set 3 Assassin Challenges.

Broadsword: Successfully complete the Set 3 Mercenary Challenges.

Hired Mercenaries Stop Beggars: Successfully complete the Set 2 Mercenary Challenges.

Hired Romanies Poison Guards: Successfully complete the Set 2 Romani Challenges.

Hired Thieves Pickpocket: Successfully complete the Set 2 Thief Challenges.

Ottoman Mace: Successfully complete the Set 3 Thief Challenges.

Romani Stiletto: Successfully complete the Set 3 Romani Challenges.

Bonus costumes

Successfully complete the indicated task to unlock the corresponding costume:

Altair's Grandmaster Robes (The Old Eagle): Get 100% Sync in DNA Sequence 8.

Desmond Miles: Successfully complete all five of Desmond's Memory Sequences.

Ishak Pasha Armor: Successfully complete the Hagia Sophia challenge level.

Hagia Sofia challenge level

Collect all 10 of Ishak Pasha's Memoir Pages to unlock the Hagia Sofia challenge level.

Memoir Page locations

Search the indicated locations to find all 10 of Ishak Pasha's Memoir Pages:

Cheat Mode 2 - by Harshal Hatwar:

---------------------------------

Submitted by: HARSHAL HATWAR

Email: hatwarharshal@gmail.com

Losing awareness easily

When you need to lose your awareness, bribe a herald, then immediately pickpocket him

to get the money back. If this is done quickly enough, your awareness meter will not

go back up. -From: Cody Callahan

Easy "Almost Flying" achievement

The Galata Tower is the building you climb in DNA Sequence 2: Memory 3. It is the

highest building on the northern part of the map, and right in front of the Assassin's HQ.

Make sure you have a parachute (can be bought from tailors), then jump from the tower

and glide towards the water. When you jump off, immediately press X to open the parachute.

Just keep gliding towards the water until you automatically drop into the water and get

the "Almost Flying" achievement.

Easy "I Can See You" and "Lightning Strikes" achievements

Go to the Fatih Camii building (travel there by using a tunnel entrance). Climb to the

rooftop. There are eight guards in the courtyard. Use a Cherry Bomb to get them to stand

close together. Once they are standing close together, throw a Smoke Bomb, and jump down

to the courtyard. Use your hidden blade to kill five of them within five seconds to get

the "I Can See You" and "Lightning Strikes" achievements.

Easy "Iron Curtain" achievement

Replay DNA Sequence 2: Memory 6. This memory is basically the tutorial about the den

defense system. Your den may not be hit at all. Do not use LT, as it will trigger a

cannon shot, which would prevent the achievement from being earned. Make sure you install

barricades wherever possible. At the very end, a battering ram will roll in, and the

barricades are needed to slow it down. You can also use your pistol by pressing X to

support your allies.

Easy "Monster's Dance" achievement

Search for a guard that is near a large group of civilians. Patrolling guards that

walk across markets work best. Poison the guard, then throw money on him (select

"Throw Money" from the weapon wheel) to attract civilians. The guard will begin to

knock them out when they are nearby.

Easy "Mosh Pit" achievement

You must first craft a Datura Bomb. The following ingredients are needed: Impact

Shell, British Gunpowder, and Datura Powder. You can easily get the ingredients

by opening bomb crafting stations that are scattered throughout the city.

You also need Cherry Bombs to lure multiple enemies. You can craft them or buy

them. Go to the Fatih Camii building (travel there by using a tunnel entrance),

and climb to the rooftop. There are eight guards in the courtyard. Throw Cherry

Bombs until more guards come in. Once there are at least ten guards standing close

together, throw the Datura Bomb to get the "Mosh Pit" achievement.

Easy "Mouse Trap" achievement

You do not need to kill five guards at once, just five guards in total. Caltrop

Bombs can be bought from all Black Market Dealers around the city. Search for a

destructible scaffold, then get into a conflict with some guards. Lure them near

the scaffold, select the Caltrop Bomb from your weapon wheel, and press Y to throw

it. Run towards the edge of the scaffold, and press B to bring it down. Let them

kill you, and repeat the process until you get the "Mouse Trap" achievement.

Easy "Show-Off" achievement

You first must have a parachute before attempting this. They can be bought from

tailors. Search for a viewpoint with some ziplines nearby. When you jump off the

viewpoint, immediately press X to open the parachute. Once you are over the zipline,

press B to release, then quickly hold B to grab the zipline and get the "Show-Off"

achievement.

Easy "Silent But Deadly" achievement

Replay DNA Sequence 1: Memory 5. After the cutscene at the very beginning, you will

need to fight three soldiers. Select the throwing knives from your weapon wheel,

then hold Y and release it to throw three knives at once and kill the soldiers to

get the "Silent But Deadly" achievement.

Easy "Spider Assassin" achievement

Hagia Sofia is located in the Imperial district. Use a tunnel entrance to travel

there. You should wait until you get the Hookblade in DNA Sequence 2: Memory 3

before attempting this. The Hookblade will allow you to climb much faster. Climb

from the bottom of the building to the pillar on top in under 25 seconds to get

the "Spider Assassin" achievement.

Easy "Tax Evasion" achievement

Templar tax collectors appear randomly. They have a red purse symbol above their

head. It may take a while, but one will eventually appear on your mini-map.

You may first have to complete the story before one appears. Once you find a

Templar tax collector, simply kill him with your hidden blade to get the

"Tax Evasion" achievement.

Achievements:

-------------

Accomplish the indicated achievement to get the corresponding number of Gamerscore points:

Mastering the Art (30 points): Earn the INCOGNITO bonus (Multiplayer).

Tools of the Templar (10 points): Purchase your first ABILITY in the Abstergo Store (Multiplayer).

Achiever (10 points): Complete a Challenge (Multiplayer).

True Templar (20 points): Reach level 20 (Multiplayer).

Looking Good (10 points): Customize a PERSONA (Multiplayer).

There Is No I in Team (20 points): Win a session of a team mode (Multiplayer).

Make the Headlines (30 points): Obtain 12 different Accolades (Multiplayer).

The Way I Like It (20 points): Edit your TEMPLAR PROFILE to change your title, emblem, and

patron (Multiplayer).

Explorer (20 points): Finish a session of each game mode (Multiplayer).

Tactician (30 points): Score at least 2500 points in a session (Multiplayer).

The Early Years (20 points): Complete Desmond Sequence 1.

Best Served Cold (20 points): Complete DNA Sequence 1.

The Reluctant Assassin (20 points): Complete Desmond Sequence 2.

Istanbul and Constantinople (20 points): Complete DNA Sequence 2.

Escape To New York (20 points): Complete Desmond Sequence 3.

Seal the Deal (20 points): Complete DNA Sequence 3.

The Prince (20 points): Complete DNA Sequence 4.

The Plot Thickens (20 points): Complete DNA Sequence 5.

Successes and Failures (20 points): Complete DNA Sequence 6.

The Rotten Apple (20 points): Complete Desmond Sequence 4.

Old Boss, New Boss (20 points): Complete DNA Sequence 7.

Priorities (20 points): Complete DNA Sequence 8.

Are You Desmond Miles? (20 points): Complete Desmond Sequence 5.

Revelations (50 points): Complete DNA Sequence 9.

Fond Memories (20 points): Achieve 100% Synchronization in all Sequences.

Holy Wisdom (20 points): Complete the Hagia Sofia challenge level.

Capped (20 points): Collect all animus data fragments.

Worth A Thousand Words (20 points): Collect all of Ishak Pasha's memoir pages.

Pyromaniac (20 points): Complete all Bomb Missions.

Armchair General (20 points): Control all cities (except Rhodes) simultaneously in the Mediterranian

Defense game.

Iron Curtain (20 points): Perform a perfect den defense without using the cannon.

Spider Assassin (20 points): Climb Hagia Sofia, from the ground to the pinnacle, in under 25 seconds.

A Friend Indeed (20 points): Complete all Faction Creed Challenges from a single faction.

Tax Evasion (10 points): Get your money back from a Templar tax collector.

The Mentor (20 points): Have seven trainees reach the rank of Master Assassin.

Lightning Strikes (20 points): Kill 5 guards in 5 seconds using only your hidden blades.

Overkiller (20 points): Assassinate 50 guards with the hidden blade.

Show-Off (20 points): Parachute onto a zipline.

Sage (20 points): Collect all available books.

Fast Fingers (20 points): Loot 50 dead guards with thief looting.

Mosh Pit (20 points): Have 10 guards poisoned at the same time.

Mouse Trap (20 points): Kill 5 guards with a scaffold after they have been stunned by caltrops.

Craft Maniac (20 points): Craft 30 bombs.

My Prot?g? (20 points): Have one trainee reach the rank of Master Assassin.

Almost Flying (20 points): Parachute directly from the top of the Galata Tower to the golden horn.

Silent But Deadly (20 points): Kill three guards simultaneously with only throwing knives.

I can see you (20 points): Kill 5 guards while under the cover of a smoke screen bomb.

Monster's Dance (20 points): Have a guard incapacitate 3 civilians while he's poisoned.

Bully (20 points): Find and beat up Duccio.

The following achievements require the "Ancestors Multiplayer Character Pack" bonus downloadable content:

Stopped Dead (20 points): Obtain 3 Hidden Gun kills during a session of Steal The Artifact as

The Corsair (Multiplayer).

The Vulture (20 points): Perform 5 Ground Finish in Manhunt during a session as The Brigand (Multiplayer).

Pirate's Bravery (30 points): Use the Bodyguard against your pursuer as The Privateer (Multiplayer).

The Juggernaut (20 points): Perform 3 kills using the Charge as The Gladiator (Multiplayer).

Cheat Codes:

------------

Submitted by: David K.

Complete the indicated task to unlock the corresponding cheat. The cheats will

be selectable at the "Options" menu during the replay of a memory.

Buns of Steel: Get 100% Sync in DNA Sequence 2. This cheat makes you immune to

all forms of damage.

Costumes:

---------

Complete the indicated task to unlock the corresponding costume.

Ishak Pasha Armor: Find all 10 Ishak Pasha Memoir Pages and complete the Hagia Sophia challenge level.

Altair's Grandmaster Robes (Old Eagle): Get 100% Sync in DNA Sequence 8.

Master Assassin Robes: Complete the Assassins Guide challenges and become a True Master assassin.

Losing awareness easily:

------------------------

When you need to lose your awareness, bribe a herald, then immediately pickpocket him to

get the money back. If this is done quickly enough, your awareness meter will not go back up.

6 easy ways to kill Jannissaries:

---------------------------------

Submitted by: Dark513

1.A simple and easy way is to use poison.

2.Use hidden blades to assassinate them.

3.Easiest way in battles is to using fists by dodging their 1st hit then keep hitting until they die.

4.Use a smoke bomb then assassinate them.

5.Use heavy weapons.

6.Use the hidden gun.

Tip: if they try to shoot you with their pistols then hit them before they do

 
برچسب ها: کنکور 92، رمز بازی سیمز سه برای ایکس باکس، رمز بازی FARCRY 3، رمز بازی اساسین کرید 1، رمز بازی اساسین کرید 3، بیوگرافی اسیسین کرید، رمز بازی اساسین کرید 2،
دنبالک ها: mqs،
ارسال توسط mahdi q sajad kqs
آرشیو مطالب
نظر سنجی
به کدام بازی علاقه بیشتری دارید؟صفحات جانبی
رتبه در گوگل
game tak